Lolitopages

Saturday, June 12, 2010

the end of the plactic bag

- Data released by the United States Environmental Protection Agency shows that somewhere between 500 billion and a trillion plastic bags are consumed worldwide each year. - National Geographic News September 2, 2003 - Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Γραφείο Περιβαλλοντικής Προστασίας τουΟΗΕ, περίπου 500 δισ.- 1 τρισ. πλαστικές σακούλες καταναλώνονται σε παγκόσμιοεπίπεδο ετησίως - Περιοδικό National Geographic, 2 Σεπτεμβρίου 2003 - - - Less than 1% of bags are recycled. It cost more to recycle a bag than to produce a new one. - - Christian Science Monitor News Paper - Λιγότερο από το 1% των πλαστικών τσαντών ανακυκλώνεται. Το κόστος ανακύκλωσης είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος παραγωγής τους - - - “There's harsh economics behind bag recycling: It costs $4,000 to process and recycle 1 ton of plastic bags, which can then be sold on the commodities market for $32” - - Jared Blumenfeld - (Director of San Francisco's Department of the Environment) - Το κόστος επεξεργασίας και ανακύκλωσης 1 τόνου πλαστικών τσαντών φτάνει τα €4000, ενώ στη συνέχεια πωλείται στο εμπόριο μόνο για $ 32. - Jared Blumenfeld- Διευθυντής Περιβαλλοντικού Τμήματος- Σαν Φραντσίσκο - - - Then - Where Do They Go? - Τότε - Που καταλήγουν οι πλαστικές σακούλες; - - - A study in 1975, showed oceangoing vessels together dumped 8 million pounds of plastic annually. The real reason that the world's landfills weren't overflowing with plastic was because most of it ended up in an ocean-fill - - U.S. National Academy of Sciences - - Μελέτη του 1975 αποκάλυψε ότι σκάφη διοχέτευσαν σε ωκεανούς 8 εκ λίβρεςπλαστικού σε διάστημα ενός χρόνου. Για το λόγο αυτό δεν υπερχείλισαν, απόπλαστικό, οι χωματερές. - ΗΠΑ- Εθνική Ακαδημία Επιστημών - - - Bags get blown around - Οι πλαστικές σακούλες διασκορπίζονται… - - - …to different parts of our lands - … σε διάφορα σημεία του πλανήτη μας - - - …and to our seas, lakes and rivers. - … και σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια - - - Bags find their way into the sea via drains and sewage pipes - CNN.com/tecnhology, November 16 2007 - Οι πλαστικές σακούλες καταλήγουν στη θάλασσα μέσω των αποχετεύσεων και τωνυπονόμων. - CNN.com/tecnology, 16 Νοεμβρίου 2007 - - - Plastic bags have been found floating north of the Arctic Circle near Spitzbergen, and as far south as the Falkland Islands - - British Antarctic Survey - Πλαστικές σακούλες επέπλεαν βόρεια του Αρκτικού Κύκλου κοντά στο Spitzbergenέως τα νησιά Φώκλαντς. - - - Plastic bags account for over 10 percent of the debris washed up on the U.S. coastline - - National Marine Debris Monitoring Program - Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν πάνω από το 10% των απορριμμάτων που - εκβράζονται στις ακτές των HΠΑ. - Εθνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θαλάσσιων Απορριμμάτων - - - Plastic bags photodegrade: - Over time they break down into smaller, more toxic petro-polymers - - CNN.com/tecnhology November 16, 2007 - Με το πέρασμα του χρόνου οι πλαστικές σακούλες διασπώνται σε μικρότερα πιοτοξικά πετροχημικά… - CNN.com/technology, 16 Νοεμβρίου 2007 - - - which eventually contaminate soils and waterways - - CNN.com/tecnhology November 16, 2007 - … τα οποία μολύνουν τελικά το έδαφος και το νερό - CNN.com/technology , 16 Νοεμβρίου 2007 - - - As a consequence microscopic particles can enter the food chain - - CNN.com/tecnhology November 16, 2007 - Ως επακόλουθο, μικροσκοπικά μόρια σκόνης εισχωρούν στη διατροφική αλυσίδα - CNN.com/technology - - - The effect on wildlife can be catastrophic - - World Wildlife Fund Report 2005 - Oι συνέπειες στο ζωϊκό βασίλειο μπορεί να είναι καταστροφικές - - - Birds become terminally entangled - - World Wildlife Fund Report 2005 - Τα πουλιά πεθαίνουν από ασφυξία - - - Nearly 200 different species of sea life including whales, dolphins, seals and turtles die due to plastic bags - - World Wildlife Fund Report 2005 - Περίπου 200 διαφορετικά θαλάσσια είδη όπως φάλαινες,δελφίνια, φώκιες και - xελώνες πεθαίνουν εξαιτίας των πλαστικών τσαντών - - - They die after ingesting plastic bags which they mistake for food - - World Wildlife Fund Report 2005 - … τις καταπίνουν πιστεύοντας ότι πρόκειται για τροφή - - - So - What do we do? - Τι μπορούμε να κάνουμε; - - - If we use a cloth bag, - we can save 6 bags a week - Με τη χρήση υφασμάτινης τσάντας εξοικονομούμε 6 πλαστικές σακούλες - την εβδομάδα, - - - That's 24 bags a month - 24 πλαστικές σακούλες το μήνα, - - - That's 288 bags a year - 288 σακούλες το χρόνο - - - That's 22,176 bags in an average life time - Συνολικά 22.176 πλαστικές σακούλες κατά τη διάρκεια της ζωής μας - - - If just 1 out of 5 people in our country did this - we would save - 1,330,560,000,000 bags - over our life time - Εάν ένας στους 5 ανθρώπους στη χώρα μας λειτουργούσε κατ΄αυτόν τον τρόπο, θαεξοικονομούσαμε 1.330.560.000.000 πλαστικές τσάντες κατά τη διάρκεια της ζωής μας - - - Bangladesh has banned plastic bags - - MSNBC.com March 8, 2007 - Το Μπαγκλαντές απαγόρευσε τη χρήση πλαστικών τσαντών - - - China has banned free plastic bags - - CNN.com/asia January 9, 2008 - Η Κίνα απαγόρευσε την ελεύθερη χρήση πλαστικών τσαντών - - - Ireland took the lead in Europe, taxing plastic bags in 2002 and have now reduced plastic bag consumption by 90% - - BBC News August 20, 2002 - Η Ιρλανδία, ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2002, - φορολόγησε τις πλαστικές σακούλες και κατόρθωσε, μέχρι σήμερα, - να μειώσει τη χρήση τους κατά 90%. BBC, 20 Αυγούστου 2002 - - - In 2005 Rwanda banned plastic bags - - Associated Press - Το 2005 απαγορεύτηκε η χρήση πλαστικών τσαντών στη Ρουάντα. - - - Israel, Canada, western India, Botswana, Kenya, Tanzania, South Africa, Taiwan, and Singapore have also banned or are moving toward banning the plastic bag - - PlanetSave.com February 16, 2008 - Χώρες όπως το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Δυτική Ινδία,η Μποτσουάνα, η Κένυα, - η Τανζανία, η Ν.Αφρική, η Ταϊβάν και η Σιγκαπούρη έχουν ήδη απαγορεύσει - ή βρίσκονται σε διαδικασία απαγόρευσης των πλαστικών τσαντών. - - - On March 27th 2007, San Francisco becomes first U.S. city to ban plastic bags - - NPR.org (National Public Radio) - Στις 27 Μαρτίου 2007, το Σαν Φραντσίσκο έγινε η πρώτη πόλη των ΗΠΑ που - απαγόρευσε τη χρήση πλαστικών τσαντών. - - - Oakland and Boston are considering a ban - - The Boston Globe May 20, 2007 - Το Όκλαντ και η Βοστόνη εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της - χρήσης τους - - - Plastic shopping bags are made from polyethylene: - a thermoplastic made from oil - - CNN.com/tecnhology November 16, 2007 - Οι πλαστικές σακούλες κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο, ένα θερμοπλαστικόυλικό που προέρχεται από το πετρέλαιο - - - Reducing plastic bags will decrease - foreign oil dependency - Η μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας θα οδηγήσει σε αντίστοιχη μείωση - εισαγωγής πετρελαίου - - - China will save 37 million barrels of oil each year due to their ban of free plastic bags - - CNN.com/asia January 9, 2008 - Η απαγόρευση της ελεύθερης χρήσης πλαστικής σακούλας θα εξοικονομήσει - στην Κίνα 37 εκ. βαρέλια πετρελαίου ετησίως - - - It is possible... - Είναι δυνατό… Κάντε κάτι δραστικό… Σταματήστε τη χρήση πλαστικού… - Πείτε όχι στην πλαστική σακούλα… - -